Ph?n m?m ch?ng virus mi?n phí
Máy d?ch thu?t b?i Microsoft Translator|Ngôn ng? có s?n: ..............................

M? r?ngth?c ??n Thu nh?


Ph?n m?m ch?ng virus mi?n phí

T?i v? ph?n m?m ch?ng virus/Antimalware mi?n phí
Web ’ s nh?t ?áng tin c?y ph?n m?m ch?ng virus!

Tìm ki?m ph?n m?m ch?ng virus qu?ng mã?

Truy c?p vào DS ph?n m?m ch?ng virus qu?ng mã Trang


Download Trend Micro Titan Internet an ninh

??nh ngh?a ch?ng vi-rút

Máy không có Internet tính an toàn t? t?n công và không m?t g?n 100% c? h?i c?a b?n PC
s? có ???c nhi?m nhi?u l?n trong su?t nó ’ s ??i. Hãy suy ngh? b?n có m?t virus hay khác
hình th?c ph?n m?m gián ?i?p? Ki?m tra ra ph? bi?n nh?t, ?áng tin c?y  antimalwarech?ng vi-rút
t?i trên m?ng. Xã h?i m?ng b?o v? ch?ng vi-rút gói s?n cho
2011.

Virus removal nóng M?o:

  1.     T?i v? và dùng th? nhi?u ch??ng trình ch?ng vi-rút ?? t?ng kh? n?ng lo?i b? nhi?m trùng. Không ph?i t?t c? s?n ph?m antivirus và antimalware b?t m?i m?i ?e d?a. Hàng ngàn các lo?i vi-rút programed m?i ngày, và ph?i m?t th?i gian cho các ch??ng trình ?? c?p nh?t ??nh ngh?a c? th? vi rút. M?t s? lo?i vi-rút ngay c? ch?n l?u l??ng truy c?p internet ?? ph? bi?n các trang web ch?ng vi-rút, vì v?y tôit ’ s quan tr?ng ?? có m?t kho t?t ph?n m?m ch?ng virus và antimalwre ?ã s?n sàng.
  2. Don ’ t ch?y nhi?u instances c?a th?i gian th?c b?o v? ch?ng vi-rút t? ch??ng trình ch?ng virus ho?c antimalware khác nhau! ?i?u này s? ch? làm ch?m xu?ng PC c?a b?n và có th? gây ra các xung ??t và các v?n ??. Ch?m d?t ti?n trình ?ang ch?y càng nhi?u càng t?t tr??c khi ch?y antivirus và antimalware quét.
  3. và g?i nó là antivirus_software ??m b?o máy tính c?a b?n có m?i nh?t trình ?i?u khi?n thi?t b? ?ã t?i v? và cài ??t. M?t tích hay b? h?ng trình ?i?u khi?n thi?t b? có th? gây ra v?n ?? có th? b? nh?m l?n v?i v?n ?? gây ra b?i virus máy tính.

DS mi?n phí gi?i thi?u khách h?ng sang ph?n m?m ch?ng vi-rút

AVG Antivirus

Download AVG mi?n phí Antivirus

Tiêu chu?n toàn di?n mi?n phí ch?ng virus/spyware ph?n m?m.


Malwarebytes

T?i v? Malwarebytes Anti-Malware

Nâng cao Ph?n m?m ??c h?i phát hi?n và xoá ph?n m?m.

Ad-Aware

Download Ad-Aware mi?n phí

Th?i gian th?c b?o v? ch?ng vi-rút ch?ng spyware, trojans, Rootkits, hijackers, keyloggers, và nhi?u h?n n?a!


Xu h??ng vi nhà g?i

T?i v? Trend Micro nhà g?i mi?n phí

HouseCall ch?ng vi-rút có th? nhanh chóng xác ??nh và s?a ch?a m?t lo?t các m?i ?e d?a bao g?m virus, sâu, Trojans, và ph?n m?m gián ?i?p. Nó bây gi? là nhanh h?n, m?nh h?n và trình duy?t ??c l?p!


B? ch?ng vi-rút mà là ?úng cho tôi?

N?u b?n có m?t doanh nghi?p nh? ho?c h? gia ?ình v?i nhi?u máy tính có th? là t?t nh?t ?? mua và t?i v? m?t gói ph?n m?m ch?ng vi-rút multi-license ?? t?n d?ng l?i th? c?a tính n?ng ??c ?áo không có trong phiên b?n mi?n phí.

 

Hãy th? xu h??ng MircoTrend Micro nhà & Trang ch? v?n phòng

Tính n?ng có s?n thông qua Trend Micro:

* D? dàng cài ??t v?i thi?t ??t c?u hình s?n
* Xem và qu?n lý t? xa máy tính xách tay ?i du l?ch
* T?o ra các báo cáo an ninh, c?u hình email c?nh báo
* Không có máy ch? ph?n c?ng ho?c ph?n m?m c?n thi?t
* All-in-one security Solution gi?i pháp cho các doanh nghi?p nh?
* B?o v? cho mail máy ch?, máy ch? và máy tính cá nhân
* B?o v? thông tin cá nhân t? ?ánh c?p nh?n d?ng
* T? xa khóa t?p tin trong tr??ng h?p c?a tr?m c?p máy tính
* Bao g?m l??t t?i th? ?i?n t? ???c l?u tr? an ninh trong n??c l?c
* URL l?c ng?n ch?n truy c?p ??n các trang web nguy hi?m
* ?ánh s? 1 t?i ?i?m chu?n ??c l?p
* ?i?m d?ng 99% + th? rác — ho?c b?n ?? ?i?u ki?n cho ti?n quay l?i
* Cung c?p b?o v? luôn lên-??-các phút
* Gi?i th??ng ch?ng virus và Spyware
* Nhà và v?n phòng ch?ng vi-rút các gi?i pháp nh? nh?t là $15.13 cho m?i gi?y phép