C/2010, Elenin là gì? Nhi?u suy ?oán v? kh?i l??ng ti?p t?c. | DRIVERSTORER.COM
Máy d?ch thu?t b?i Microsoft Translator|Ngôn ng? có s?n: ..............................

M? r?ngth?c ??n Thu nh?


Là gì C/2010, Elenin? Nhi?u suy ?oán v? Kh?i l??ng ti?p t?c.

C?p nh?t lúc Elenin 09/15/11: trái ??t quakes rattle

Cuba, Nh?t B?n và New Zealand

Nh?ng gì chính xác là Elenin, C/2010?Không có m?t c? th? thiên th? nh?p h? m?t tr?i là trung tâm c?a nhi?u tranh cãi.   Trong m?t nghiên c?u khoa h?c g?n ?ây v?i các www.thebilderberggroup.infoDS t?o m?t phim tài li?u ng?n h?n sao ch?i Elenin, C/2010. B?ng ?i?m ??y ?? có s?n.


Virginia Quake Update:

M?t tr?n ??ng ??t v?i m?t c?p sao bi?u ki?n 5,8 ?ã t?n công ? trung tâm Virginia ? Hoa K?. Th?t không may, ?i?u này là phù h?p v?i ph?m vi b?o hi?m ti?p t?c c?a chúng tôi c?a Elenin, C/2010.

N?u b?n ch?a quen v?i khái ni?m này, cho ’ s m?t th?i gian ng?n recap. Không có m?t c? th? thiên th? thu?c nhóm h??ng t?i trái ??t g?i Elenin C/2010. NASA và ti?u bang observatories l?n trên th? gi?i khác mà c? th? thiên th? này là m?t sao ch?i c?a trung bình t? l?.

 

??c b?o hi?m NASA g?n ?ây nh?t c?a C/2010:

Sao ch?i C/2010 Elenin ??t ra không có m?i ?e d?a cho trái ??t

M?t tr? l?i Là gì C/2010, Elenin? Nhi?u suy ?oán v? Kh?i l??ng ti?p t?c.

  1. Pingback:HAARP? Hình ?nh thú v? nh?t radar ti?t b?n s? bao gi? th?y. | Lái xe t?i, Antivirus, công ngh? tin t?c